Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNVORM ®


I. ALGEMEEN
a.
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van MIJNVORM ®,
Door het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de cliënt deze Algemene Voorwaarden, welke
gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Venlo. Indien u niet beschikt over een kopie, kunt
u deze downloaden via onze website, of u kunt deze gratis bij ons opvragen. b.
Inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing.


2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
a.
Alle door ons verstrekte prijzen in circulaires, prijscouranten, folders en onze website zijn
vrijblijvend. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd, gelden 30 dagen na
offertedatum.
b.
Wij hebben het recht vergissingen, waaronder type- en schrijffouten in prijslijsten, aanbiedingen,
offertes en rekeningen te corrigeren, door aan te tonen dat de genoemde prijzen en/of condities in
belangrijke mate afwijken van prijzen en/of condities die wij normaliter hanteren.
c.
Alle orders, ook indien aangebracht door tussenpersonen, binden MIJNVORM ® pas na schriftelijke
bevestiging van zijn kant.


3. MATEN, GEWICHTEN EN TECHNISCHE GEGEVENS
De in onze aanbiedingen, brochures, prijscouranten, brieven en offertes aangegeven maten, gewichten
en technische gegevens zijn zo accuraat mogelijk bij benadering opgegeven en veelal gebaseerd op de
door de aanvrager gegeven specifieke informatie. Hieraan kunnen geen consequenties verbonden
worden. Cliënt moet rekening houden met een normale speling.


4. LEVERING
a.
Levering geschiedt af productie locatie in Broekhuizen, werkplaats of magazijn, ter keuze van
MIJNVORM ®. Kosten voor spoedleveranties, indien gewenst door cliënt, komen voor diens rekening.
Zie ook 6.a..
b.
Levertijden zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden,
maar zijn niet bindend. c.
In geval van levering op afroep, zonder dat daarbij termijnen zijn overeengekomen, kunnen wij
cliënt sommeren de goederen binnen een door ons in redelijkheid te bepalen termijn af te roepen.
d.
Nadat de goederen door MIJNVORM ® aan cliënt zijn aangeboden en/of na het verstrijken van de
leveringstermijn, waarbij de goederen niet door cliënt zijn afgenomen, staan de goederen tot
beschikking van cliënt en worden deze opgeslagen voor rekening en risico van cliënt.
e.
Transport af magazijn MIJNVORM ® naar cliënt is voor risico van MIJNVORM ® tot het moment dat de
goederen zijn overgedragen aan cliënt of een door cliënt aangewezen partij.
f.
Cliënt dient er zorg voor te dragen dat aflevering van de goederen op de begane grond zonder
problemen kan plaats vinden. Ander soortige afleveringsplaatsen en of omstandigheden dienen door
cliënt van te voren te worden aangegeven.
5. EMBALLAGE
Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en door cliënt niet
teruggezonden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in welk geval statiegeld geheven wordt
op de emballage. Dit wordt naderhand gecrediteerd als deze franco en in goede staat geretourneerd
wordt. De noodzaak van het gebruik en de keuze van emballage staat ter beoordeling van MIJNVORM ®.


6. PRIJZEN EN BETALING
a.
Prijzen zijn in Euro’s, ex. BTW, af fabriek, werkplaats of magazijn. Verzendkosten worden aan de
cliënt doorberekend. b.
Per offerte door ons opgegeven en door cliënt geaccepteerde prijzen zijn voor beide partijen
bindend, onder voorbehoud van art 2.b.. c.
Indien bij leveringen op termijn (langer dan 3 maanden na offertedatum) prijzen door onvoorziene
oorzaken, (verkoopprijzen van toeleveranciers,
valutaveranderingen, belastingen en andere heffingen, vrachttoeslagen etc.) sterk beïnvloed worden,
kan in onderling overleg de prijs aangepast worden dan wel de koop door beide partijen geheel of
gedeeltelijk geannuleerd worden.
d.
Betaling dient vooraf te geschieden of bij aflevering, bij uitzondering als dit schriftelijk is
overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Cliënt kan geen recht tot schuldvergelijking of opschorting hanteren.
e.
Bij niet tijdige betaling is cliënt, zonder aanmaning, in gebreke en zal na de 14e dag na
factuurdatum 1,5% rente per week, of gedeelte daarvan, verschuldigd zijn.
f.
Indien MIJNVORM ® een niet betaalde factuur ter incasso uit handen geeft, komen alle gemaakte
binnen- en buitengerechtelijke kosten, daaronder kosten voor juridische bijstand uitdrukkelijk
begrepen, voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van
het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
7. KREDIETWAARDIGHEID EN ZEKERHEID
Indien cliënt niet kredietwaardig blijkt te zijn of diens rechtsvorm is gewijzigd, dan behoudt
MIJNVORM ® zich het recht voor een overeenkomst ten allen tijde te kunnen ontbinden, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder enige gehoudenheid en/of schadevergoeding. Als MIJNVORM ® dit
wenst dient cliënt zekerheid te stellen.
8. RECHTEN VAN MIJNVORM ® EN CLIËNT
a.
Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle
programmatuur, apparatuur en andere zaken zoals ontwerpen, modellen, werktekeningen, documentatie
en adviezen die door MIJNVORM ® aan cliënt of derden worden geleverd of op welke wijze dan ook
beschikbaar gesteld, berusten uitsluitend bij MIJNVORM ® of haar licentiegevers. Vermenigvuldiging,
wijziging of gebruik hiervan kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIJNVORM ®.
b.
MIJNVORM ® zal cliënt vrijwaren tegen aanspraken van derden op inbreuk op Nederlandse industriële-
en/of eigendomsrechten.
1

9. SCHADE, AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
a.

MIJNVORM ® is voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van overeenkomsten die vallen onder
de Algemene Voorwaarden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Schadevergoeding
is beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeringsmaatschappij wordt vergoed. Iedere
aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade, zoals aanvullende schadevergoeding in welke
vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is
uitgesloten.
b.
Voor zover in de vorige alinea aan ons verplichtingen worden opgelegd, hoeven wij deze pas na te
komen nadat onze wederpartij het door hem aan ons verschuldigde, waaronder hetgeen hij uit andere
overeenkomsten aan ons verschuldigd is, heeft voldaan.
c.
In geval van een onrechtmatige daad van MIJNVORM ®, haar medewerkers of derden waarvoor MIJNVORM ®
rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van
schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door
opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in géén geval meer bedragen dan €
10.000,-- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. Voorwaarde voor het ontstaan
van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat cliënt na het ontstaan van de schade daarvan zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de schade, dit per aangetekend
schrijven aan ons heeft gemeld.
d.
MIJNVORM ® geeft uitsluitend garantie, zoals die door een toeleverancier of fabrikant aan ons wordt
verleend en nagekomen. Restitutie wordt verleend als de garantie geaccepteerd wordt door de
leverancier en wel ten hoogste voor het bedrag dat door deze aan MIJNVORM ® wordt vergoed. De
garantie vervalt 6 maanden na leverdatum tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Schade of
gebreken dienen binnen 7 dagen na acceptatie van de goederen schriftelijk te worden aangemeld. Bij
overschrijding van genoemde termijn vervalt de garantie.
e.
Wij zijn in geen geval aansprakelijk indien cliënt gebrekkige en/of foutieve informatie geeft. f.
MIJNVORM ® staat niet garant voor gebreken en tekortkomingen, na oplevering en/of acceptatie
ontstaan, als gevolg van normale slijtage,
ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid. g.
Voor directe- of indirecte schade aan derden, veroorzaakt door of in verband met door MIJNVORM ®
geleverde goederen, is MIJNVORM ® niet aansprakelijk.


10. OVERMACHT
a.
Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij, naar onze keuze, onze contractuele
verplichtingen niet hoeven na te komen en de overeenkomst kunnen ontbinden of de nakoming daarvan
kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn tot enige schadevergoeding aan cliënt. b.
Als overmacht wordt onder meer beschouwd: wanprestatie door onze leveranciers, vervoerders of
andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld,
oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, ongevallen in ons
bedrijf en ziekte van onze medewerkers.
c.
Reeds geleverde goederen en/of diensten dienen betaald te worden.


11. ANNULERING
Indien cliënt een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren dan is hij, indien wij
dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs zijn gehouden ter zake schadevergoeding,
een bedrag verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met door ons gemaakte
kosten. Indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden, zal cliënt deze hogere schade
verschuldigd zijn.


12. EIGENDOM
Geleverde zaken die niet volledig betaald zijn blijven eigendom van MIJNVORM ®. Goederen die niet
binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, kunnen door MIJNVORM ® teruggehaald worden. MIJNVORM
® is bevoegd hiervoor het terrein en/of pand van de cliënt te betreden. Dit ontslaat cliënt niet
van de verplichting tot betaling van schadevergoeding en winstderving.


13. ONTBINDING
Mocht één van de partijen surcéance van betaling aanvragen of failleren, dan heeft de wederpartij
het recht om de gesloten overeenkomst(en), per aangetekend schrijven, ontbonden te verklaren of
naar zijn keus, nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle, aan de tot opzegging
gerechtigde partij, verschuldigde bedragen worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar. De rechten
ter zake het niet nakomen van verbintenissen blijven onverkort aan de betreffende partij
voorbehouden, daaronder uitdrukkelijk het eigendomsrecht van geleverde zaken.


14. TOEPASSELIJK RECHT
Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het
Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de
bevoegde rechter binnen het ressort Limburg.

Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen