Privacy Policy

PRIVACY POLICY & RETOUR RECHT


Laatst gewijzigd op: 1 november 2020


Dit is de Privacy Policy van MIJNVORM BV, een vennootschap onder firma, handelend onder de naam MIJNVORM. MIJNVORM BV gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en verwerkt
deze op een zorgvuldige en beveiligde wijze en houdt zich aan de regelgeving met betrekking tot uw privacy. Wanneer u de website van MIJNVORM BV bezoekt, een bericht stuurt via de chat of op een andere manier in contact met ons komt, is het mogelijk dat u persoonsgegevens deelt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


MIJNVORM BV is een verwerking verantwoordelijke van persoonsgegevens onder de AVG nu wij het doel van en de middelen voor de gegevensverwerking vaststellen. Hieronder wordt
beschreven welke persoonsgegevens verzameld worden en voor welk doel deze door ons verzameld worden.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,
alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor vragen over de Privacy Policy of vragen omtrent inzage en
wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@mijnvorm.nl o.v.v. Inzage Verwerking Persoonsgegevens. U kunt een verzoek indienen om
deze gegevens in te zien, deze te wijzigen of deze te laten verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming
gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.


Alvorens in te gaan op uw verzoek, kunnen wij u een aantal identificatievragen stellen, om misbruik te voorkomen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de
gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Uw gegevens worden nadrukkelijk nooit aan derden verstrekt als dit niet nodig is noch worden zij op enige wijze gepubliceerd.


Beveiliging


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
? De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
? Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens
invoert.


Bewaartermijnen


De onder 5. beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw contactverzoeken af te handelen, inclusief het inroepen van eventuele voorwaarden en de
bijbehorende termijnen conform de door MIJNVORM BV gehanteerde Algemene Voorwaarden zoals gepubliceerd op de website.

De gegevens worden als u een verzoek daartoe indient gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist waaronder de fiscale bewaarplicht van zeven jaar, welke geldt voor
betaalgegevens.


Wijzigingen in deze Privacy Policy


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent. Bovenaan deze Privacy Policy staat altijd vermeld wanneer deze laatstelijk gewijzigd is.


Reclame


Wij kunnen u, naast de informatie op de website, ook op de hoogte brengen van de nieuwe producten per e-mail, of via social media.


Gebruik van persoonsgegevens


Bij het invullen van het bestelformulier op de website verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven, in het kader van het door u gevraagde product, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende
gegevens voor de in deze Privacy Policy genoemde doelen: NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, Bij het sluiten van een overeenkomst vervolgens worden de volgende gegevens
verwerkt: factuur- en leveringsadres en betalingsgegevens.


Wij kunnen een nieuwsbrief aanbieden waarmee wij geïnteresseerden informeren over de producten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres
wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken.
Uw verder gebruik van de website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat
het mogelijk is dat de website dan niet meer optimaal werkt.


Google Analytics


Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de
omgang met de data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. IP-adressen zijn geanonimiseerd.


Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft naar aanleiding van deze Privacy Policy of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u hiervoor contact opnemen via info@mijnvorm.nl o.v.v.

vraag/klacht

AVG verwerking persoonsgegevens. De AVG geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Terugbetalingsbeleid


Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over een product dat u bij ons online gekocht heeft, dan kunt u deze binnen 14 dagen na levering van het product naar ons retourneren.

Op maat gemaakte producten (inclusief aanpassingen aangebracht op uw aanwijzing en bij u op locatie; bijvoorbeeld maar niet uitsluitend de plaatsing van een kabeldoorvoerdop) en (zichtbaar) gebruikte producten kunnen niet geretourneerd worden.

Mocht u een retour willen aanmelden, neem dan telefonisch of per e-mail contact op met onze servicedesk. Stuur hiervoor een e-mail naar info@mijnvorm.nl. Vermeld hierbij duidelijk uw naam,
besteldatum en bestelnummer.

Na beoordeling en goedkeuring van uw retouraanvraag ontvangt u van ons een retournummer en het adres voor de retour. U dient het product dan degelijk verpakt en voldoende gefrankeerd te
verzenden naar het door op ons aangegeven adres.

De kosten en het risico van de retourzending zijn volledig voor rekening van de koper. Na ontvangst en controle van uw retourzending zal het factuurbedrag aan u worden teruggeboekt worden; mits het product 100% in nieuwstaat verkeert. MIJNVORM BV behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te
crediteren, wanneer het product reeds gebruikt of beschadigd is.

Het product is toegevoegd aan uw winkelwagen